Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», πρ/σμού 727.000 ευρώ, με το ΦΠΑ. Εγγύηση 11.662 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 1ης, 2ης και 3ης τάξης για έργα Η/Μ. Πληροφορίες στο τηλ. 210 3313461 και φάξ 210 3233989.

 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ», πρ/σμού 51.072,06 ευρώ. Εγγύηση 830 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Δεκτοί Α1 τάξης και άνω για έργα Η/Μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2410 684458-419, φάξ 2410 610980.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ», πρ/σμού 471.490 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 8 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-1316372.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ», πρ/σμού 210.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Απριλίου 2014 και ώτα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014», πρ/σμού 103.406 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4)

ΤΜΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση Μονάδας Συμπαραγωγής Η-Θ/Ψ στο ΝΝΑ (Β΄Φάση)" προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλάδων εννιακοσίων είκοσι ευρω (529.920,00), για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά μη περιλαμβανομένων της προβλέψιμης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός (γραφείο 340), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο 9:00 π.μ. έως 12:00 μμ, μέχρι 10/4/2014, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 3,000 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκρεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου "Β".

α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551492, 2106551568.

β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κος Παπαϊωάννου τηλ. 2106551568.

γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγούμενη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχεί στις δέκα πέντε (15) Απριλίου 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ, πό τις 09.30 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού), με ενιαίο ποσοστό εκπτώσεως (άρθρο 5 του Ν.3669/08), στο Χολαργό, στα γραφεία τησ Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας από την προηγούμενη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ.: 2106551486.

4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ:

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. Δ17α/04/44/φν 430/12-5-2003:

1ης τάξεως κι άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 141/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν.3263/04, καθώς και από τους νόμους και τα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω.

β) Κοινοπραξίεςπου πληρούν τις προϋποθέσεις της παργρ. 7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 609/85 και της παραγρ. 42 του άρθρου 16 του Ν.1418/84, όπως ισχύει.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.598,40 ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π/Υ ΜΤΝ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

Αθήνα, 21-3-2014

Για τον απουσιάζοντα Διευθυντή Γ4

ΜΠΥ-Β ΠΕ/Μηχ. Εμμ. Μάμαλης

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Έργο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22310-20424.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Έργο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22310-20424.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 750.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2065342.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24210-97502.

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΔΕΕΔ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50ΜVA. 150/15, 75-21 KV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ DYN 1 ΚΑΙ ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΝΙΩΝ ΥΤ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2». Λήξη προσφορών στις 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5292562.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 750.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10.00. Τηλ. 213-2065342.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΘΥ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ», πρ/σμού 174.999 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413-500277.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-2Ο ΛΥΚΕΙΟ», πρ/σμού 288.394 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413-500268.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ/ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ», πρ/σμού 454.375 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 25223-50111.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έργο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ», πρ/σμού 503.363 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2019600.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ», πρ/σμού 18.415 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24323-50292.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έργο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ», πρ/σμού 249.812 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 8 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2019600.

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΕ», πρ/σμού 258.869 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26313-63303.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑ ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», πρ/σμού 1.380.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 22423-61504.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 24913-50137.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ», πρ/σμού 75.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 22513-50557.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΓΩΝ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ», πρ/σμού 1.500.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-9094133.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΥΠΠ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΙΔΙΩΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 0,9-1,0ΜW ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΚΥΘΝΟΥ (2 Η/Ζ), ΣΕΡΙΦΟΥ (2 Η/Ζ), ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (1 Η/Ζ)-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4». Λήξη προσφορών στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323764.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 1.057.411 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413-500268.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΣΗ ΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «Σ ΑΧΕΛΩΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟ3 ΥΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ», πρ/σμού 1.400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3355303.

 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΟΓΓΙΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΕ», πρ/σμού 258.869 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26313-63324.

 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», πρ/σμού 151.421 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 26313-63324.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1». Λήξη προσφορών στις 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «Σ ΑΧΕΛΩΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟ3 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ», πρ/σμού 1.400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών σις 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3355303.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΡΙΣΜΟΥ Α.Ε/ΔΥΠ

Έργο «ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩ ΚΕΦΑΛΩΝ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ CEGIELSKI-SULZER 9 RTAF-58», πρ/σμού 31.900 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.15. Τηλ. 210- 5270800.

 

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΠΑΝ

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (ΦΑΣΗ Β)», πρ/σμού 575.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 3323823.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΠΑΝ

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ», πρ/σμού 575.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-9008821.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ

Έργο «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΔΥΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΓΜ) 66KV ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 130.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΥΜΑΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323764.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΔΕΕΔ

Έργο «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΔΥΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΗΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΓΜ)», πρ/σμού 130.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ ΔΥΠΠ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΥΜΑΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ, ΛΑΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323764.

ΟΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Έργο «ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 70 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ- ΑΝΑΒΟΛΗ». Λήξη προσφορών στις 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε/ΔΥΠΠ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΥΜΑΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-3323764.

ΟΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Έργο «ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 70 ΑΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ- ΑΝΑΒΟΛΗ». Λήξη προσφορών στις 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate