Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΩΙΡ36-ΝΔΞ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4)

ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1111

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων στη ΔΚ/ΝΑΤΟ στο ΜΑΡΑΘΙ - ΣΟΥΔΑ" προϋπολογισμού δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ (996.055,00), για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά.

2.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομική ς Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 309 Α και 343), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 12:00 μ., μέχρι 25/08/2017, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 15,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου "Β" για έργα κάτω των ορίων του ν.4412/2016.

α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551546, 2106551492.

β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κα Ε. Φιτσιώρη τηλ. 210 6551748.

γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486.

3.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις τριάντα μία (31) Αυγούστου 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, από τις 09:30 π.μ. έως τις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού), με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων (άρθρο 95 του ν.4412/2016), στο Χολαργό, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούμενη μέχρι 12:00 π.μ. , τηλ. : 2106551486.

4.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.378/87 :

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003:

2ης τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και από τους νόμους και τα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω.

β)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

5.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.921,00 ευρώ και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι έξι (6) μήνες.

6.      Το έργο χρηματοδοτείται 100% από Πιστώσεις του ΝΑΤΟ, του Φορέα 11-300, του ΚΑΕ 4141(Πρόγραμμα Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ-NSIP). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7.      Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

 

Αθήνα     19 -  Ιουλ - 2017

 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ4

ΜΠΥ ΠΕ/ΜΗΧ. Α΄ Ολυμπία Δημητρίου

ΑΔΑ: 7ΧΠ17ΛΛ-ΡΟ2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ


Αριθ. Πρωτ.: 253564/2713

Αρ. Αποφ.:  1014/2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Β2 Κερκίνης»

με προϋπολογισμό:    80.645,16 (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ή                                 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ)

Αναλυτικά :

Δαπάνη Εργασιών: 57.953,76€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 10.431,68€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.):  10.257,82€

Απολογιστικά (συμπεριλαμβανομένου και του οφελος 18%): 2.000,10 €

Αναθεώρηση: 1,80€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 19.354,84€

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. - Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις 31/8/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ (Β 4269/30-12-2016) που αφορά στην με αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 18/23-01-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321355112, FAX επικοινωνίας 2321355142-2321085990,      αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ρακιτζής Πασχάλης

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  5/9/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, § του Ν. 4412/2016.

 

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) .

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και στις περιπτώσεις που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, ισχύουν τα του άρθρου 23.4 §γ της Διακήρυξης.

(δ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

 

 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

 

 1. Η έγκριση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Β2 Κερκίνης», αποφασίστηκε με την αριθμ. 63/2017 απόφαση (αρ. συνεδρίασης 10η/10-4-2017, θέμα 7ο με ΑΔΑ ΩΖΕΙ7ΛΛ-ΩΕΙ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2017 της Π.Ε. Σερρών με κωδικό έργου 1111ΣΕΡ001ΚΑΠ15 και έχει εκδοθεί η Α/Α 1810 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ.  204536/2032/24-5-2017 και ΑΔΑ:7ΣΤΦ7ΛΛ-Ξ3Σ) της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε. Σερρών   για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. 1623 καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε νε την αρ.  πρωτ. οικ. 211338/2235/29-5-2017 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Σερρών

 

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε.Αθηνά

Θεσσαλονίκη 10/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμία 15-06-2017

Αριθ. Πρωτ.: 130206/4949

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Η Οιονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με προϋπολογισμό 170.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 137.096,77 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και CPV: 45351000-2.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον υποφάκελο Δημόσιας Σύμβασης του έργου και να παραλάβουν το έντυπο προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4, Τ.Κ. 351.31, Λαμία, μέχρι τις 11-7-2017, ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22313-54246, FAX επικοινωνίας 22313-54222, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννης Ζωβοϊλης.

 1. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ. 182/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-16).

Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς που φέρουν τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα ενημέρωσης- επικοινωνίας των διαγωνιζόμενων με e-mail και fax.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Υψηλάντη 4, Τ.Κ. 351 31, Λαμία.
 2. Το σύστημα υποολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.ΥΠ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη ή (2 Α1) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενοι από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χ΄ψρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.742,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ή προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ μήνες.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ του Εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Φθιώτιδας για το έτος 2017, (όπως αυτό εγρίθηκε με την αριθμ. 60/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικό 3/10-4-2017/ Θέμα 11ο- ΑΔΑ: ΩΓΑΖ7ΛΗ-ΜΞΛ).

10.Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

12. Δηλώσεις θα υπβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», πρ/σμού 141.143 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 246135-400.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 907.132 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2651054500.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», πρ/σμού 141.143 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 246135-400.

 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 907.132 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2651054500.

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠ ΤΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», πρ/σμού 2.325.203 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2065313.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΛΠ)», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 26413-60726.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Έργο «1Ο ΚΑΙ 2Ο ΤΕΕ & ΣΕΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 383/19-06-2007 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», πρ/σμού 5.192.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5272445.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ», πρ/σμού 60.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2897340044.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Γ. ΓΕΝΗΜΑΤΑ- ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», πρ/σμού 399.041 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313-314314.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 580.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Μαϊου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2—8650.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Έργο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΝΑΔΡΙΝΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ», πρ/σμού 182.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Μαϊου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-5272204.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ», πρ/αμού 1.950.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Μαϊου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2721081721.

 

350ΠΚΒ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RADAR RSRP», πρ/σμού 115.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Μαϊου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2310405075.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΡΤ

Έργο «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Τ/Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 75.208 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Μαϊου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2810-373400.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». Λήξη προσφορών στις 17 Μαϊου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313302700.

 

ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», πρ/σμού 140.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2261350244.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΤΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ», πρ/σμού 106.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2813-401118.

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΠΘ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ», πρ/σμού 800.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2531039267.

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΠΘ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ PARKING», πρ/σμού 221.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2531039281.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 450.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313302331.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ», πρ/σμού 152.846 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 12 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Τηλ. 2661364600.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», πρ/σμού 860.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2624029057.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2613-620234.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ», πρ/σμού 117.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 22373-50080.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ», πρ/σμού 314.002 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2795360515.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΙΟΥ», πρ/σμού 250.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2271350539.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έργο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ». Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», πρ/σμού 167.391 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2353-350123.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ», πρ/σμού 500.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313-302321.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 350.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα (;). Τηλ. 210-6209787.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑΜΒ

Έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ», πρ/σμού 540.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα (;).

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 111.075 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2261350847.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑΜΒ

Έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ», πρ/σμού 540.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2015.

 

ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 1Η ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 59.390 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00. Τηλ. 2810228203.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έργο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ». Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», πρ/σμού 167.391 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2353-350123.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ», πρ/σμού 117.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 22373-50080.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ», πρ/σμού 314.002 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2795360515.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΑΛΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΔ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», πρ/σμού 860.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2624029057.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έργο «ΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΥΠΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ», πρ/σμού 564.979 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210 6598667.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ», πρ/σμού 210.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313-337633.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΔΕΠ- ΠΑΛΛΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ». Λήξη προσφορών στις 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα (;). Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 28923-40226.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙ ΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2613-620234.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 22313-54246.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ», πρ/σμού 46.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2265350562.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑΛΟΥ», πρ/σμού 59.600 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα (;). Τηλ. 2246360411.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΔΕΠ-ΠΑΛΛΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ». Λήξη προσφορών στις 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα (;). Τηλ. 210-5292613.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 28923-40226.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑΛΟΥ», πρ/σμού 59.600 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Οκτωβρίου 2015. Τηλ. 2246360411.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», πρ/σμού 113.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 22310-20424.

 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Δ15 ΚΑΙ Δ4», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΕΙΟΧΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣ ΖΑΡΟΥ», πρ/σμού 545.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 28923-40249.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2551355800.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 38.199 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 22943-21042.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΟΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΠ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2». Λήξη προσφορών στις 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΣΙΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2613-620234.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ», πρ/σμού 243.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 28213-41682.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΙΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ», πρ/σμού 327.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.30. Τηλ. 2313318343.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», πρ/σμού 159.829 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2691025555.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 299.992 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413-500272.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΔΕΠ-ΠΑΛΛΗΝΗ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», πρ/σμού 331.646 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2467351330.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 23333-50132.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», πρ/σμού 292.248 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313-313321.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3245683.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Έργο «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ», πρ/σμού 369.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2445350121.

 

732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο «ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΟΑ 12 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ Ν. ΕΒΡΟΥ», πρ/σμού 2.558.506 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 25410-34516.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΠ-ΠΑΛΛΗΝΗ» πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΒΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ», πρ/σμού 141.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2693360100.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 299.992 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413-500272.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έργο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΛΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ», πρ/σμού 160.000 ευρω. Λήξη προσφορών στις 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 27210-81721.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο «ΤΑΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 299.992 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413-5000272.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΒΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ», πρ/σμού 141.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2693360100.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ», πρ/σμού 70.110 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 27323-60582.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Έργο «ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ», πρ/σμού 80.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 24253-50228.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», πρ/σμού 9.250 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 κι ώρα 10.00. Τηλ. 23533-50122.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-3245683.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ», πρ/σμού 740.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 23733-50224.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ-ΔΑΤΟΥ ΦΑΣΗ Α», πρ/σμού 320.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2513-500141.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΡΑΧΩΝΙ ΜΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», πρ/σμού 247.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 23970-30200.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ», πρ/σμού 200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 26653-60133.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ0-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α/Σ ΝΟ 7 ALSTROM ΤΟΥ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4». Λήξη προσφορών στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.30. Τηλ. 210-5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ», πρ/σμού 55.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2751360036.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», πρ/σμού 156.612 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2691025555.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ», πρ/σμού 80.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 28343-40352.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», πρ/σμού 4.500.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 23753-50124.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», πρ/σμού 192.527 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2722360181.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 681.827 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 28213-44631.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ& ΘΡΑΚΗΣ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», πρ/σμού 300.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2510-291314.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ», πρ/σμού 50.430 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413507246.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», πρ/σμού προσφορών στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09.30. Τηλ. 22513-50557.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ», πρ/σμού 299.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2423054525.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 199.931 ευρώ. Λήξη προσφορών στα 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2030749.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΥΛΟΥ», πρ/σμού 90.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2723360249.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΦΟΛΟΗΣ», πρ/σμού 180.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 2624029057.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate